วิธีการลงทะเบียนเพื่อเป็นตัวแทนหน่วยงานระบบ ODRS

กรุณาติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดของท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลพื้นฐานในการลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบ ODRS

คู่มือใช้งานระบบ ODRS (เบื้องต้น)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน